top of page

ຂໍ້ມູນ/ການອັບເດດ COVID-19

ຊັບພະຍາກອນທີ່ແປ
 

 

ກະລຸນາເບິ່ງເວັບໄຊທ໌ຂອງ Hawaii DOE ທີ່  hawaiipublicschools.org ​​​​​​​ ສໍາ​ລັບ​ການ​ປັບ​ປຸງ​ແລະ​ຂ່າວ​ຫລ້າ​ສຸດ​.  ມະຫາໂລ!

 

ເສີມສ້າງໂອກາດການຮຽນຮູ້

bottom of page