top of page

ການສົ່ງຂໍ້ມູນພະນັກງານ

ອັບໂຫຼດ Bitmoji

ເນື້ອຫາຂອງທ່ານໄດ້ຖືກສົ່ງແລ້ວ. ຖ້າທ່ານມີຄໍາຖາມໃດໆ, ກະລຸນາສົ່ງອີເມວຫາ sherylkodani@gmail.com. ຂອບ​ໃຈ!

ເກີດຄວາມຜິດພາດຂຶ້ນ. ລອງໃໝ່ໃນພາຍຫຼັງ.

bottom of page