top of page

pagdalo

Mga Oras ng Paaralan: Ang araw ng pasukan ay magsisimula sa 7:55 am at magtatapos sa 2:00 pm bawat araw maliban sa Miyerkules, kapag ang paaralan ay nagtatapos sa 12:50 pm Ang mga mag-aaral na dumating pagkalipas ng 7:55 am ay huli. Ang mga mag-aaral na darating pagkalipas ng 8:05 ng umaga ay kailangang mag-ulat sa opisina para sa isang tady slip. Hinihimok ang mga magulang na dalhin ang kanilang mga anak sa paaralan sa oras. Hindi mapapatawad ang mga mag-aaral na laging mahuli sa paaralan. Ang mga pagkahuli ay itatala at i-follow up sa mga magulang.

Mga pagliban: Dapat abisuhan ng mga magulang ang opisina ng paaralan (675-0266 press 601) kung liban sa paaralan ang kanilang anak. Dagdag pa, sa pagbabalik sa paaralan, ang mag-aaral ay dapat magdala sa klase ng isang tala na pinirmahan ng kanilang magulang/tagapag-alaga. Hangga't gusto namin ang lahat ng aming mga anak sa paaralan araw-araw, mangyaring huwag ipadala ang iyong anak sa paaralan kung siya ay may sakit.

Pamamaraan ng Maagang Pagpapalabas : Ang maagang pagpapaalis ay hindi inirerekomenda. Gayunpaman, kung talagang kinakailangan, mangyaring magpadala ng tala kasama ang iyong anak sa araw ng maagang pagpapaalis. Ang impormasyon ay ipapasa sa opisina para sa pagproseso. Kung kailangan mong kunin ang iyong anak at hindi nagpadala ng tala sa umaga, mangyaring tumawag sa opisina sa lalong madaling panahon. Pakitandaan: Ito ay tumatagal ng ilang oras upang mahanap ang iyong anak, ipaalam sa guro, at ihanda siya para sa pagpapaalis. Kapag sinusundo ang iyong anak, mag-ulat sa opisina kasama ang iyong picture ID para kunin ang opisyal na student pass ng iyong anak. Ang mga pamamaraan sa pagdalo ay nangangailangan na ang mga mag-aaral ay mamarkahang absent kung wala sa campus o sa isang awtorisadong aktibidad ng paaralan para sa kalahating araw ng pasukan (11:00 am sa Mon., Tues., Thurs., at Fri., at 10:30 am on Wed) .

bottom of page