top of page

HANDBOOK NG PAARALAN

Ang Handbook ng Kalei'opu'u Elementary School ay nagbibigay ng pangkalahatang impormasyon ng mga tuntunin, pangkalahatang alituntunin, at patakaran ng ating paaralan. Hinihiling namin na suriin ng lahat ng mga magulang/tagapag-alaga ang Handbook ng Kalei'opu'u Elementary School kasama ang kanilang (mga) anak.
bottom of page