top of page

GLO & GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Kết quả chung cho người học:

GLO 1: NGƯỜI HỌC TỰ HƯỚNG DẪN - tự chịu trách nhiệm về việc học của mình.
GLO 2: NHÀ ĐÓNG GÓP CỘNG ĐỒNG - hiểu rằng mọi người phải làm việc cùng nhau.
GLO 3: COMPLEX THINKER - tham gia vào tư duy phức tạp và giải quyết vấn đề.
GLO 4: NHÀ SẢN XUẤT CHẤT LƯỢNG - công nhận và sản xuất công việc chất lượng.
GLO 5: GIAO TIẾP HIỆU QUẢ - giao tiếp hiệu quả trong nhiều tình huống khác nhau.
GLO 6: NGƯỜI SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ HIỆU QUẢ VÀ ĐẠO ĐỨC - sử dụng công nghệ một cách hiệu quả và có đạo đức.

4_Core_Values.jpg
bottom of page