top of page

HỘI ĐỒNG CỘNG ĐỒNG TRƯỜNG

Hội đồng cộng đồng trường học  là các diễn đàn trao đổi ý kiến về cách cải thiện thành tích của học sinh giữa các bên liên quan của trường: hiệu trưởng, giáo viên, nhân viên nhà trường, phụ huynh, học sinh và các thành viên cộng đồng.

 

Hội đồng Cộng đồng Trường học là một phần chính của cơ cấu lãnh đạo tổng thể tại mỗi trường. Họ là một nhóm người được bầu bởi các đồng nghiệp của họ để tư vấn cho hiệu trưởng về những vấn đề cụ thể ảnh hưởng đến thành tích của học sinh và sự cải thiện của trường. Vai trò chính của họ là tham gia vào quá trình đảm bảo rằng các nhu cầu của tất cả học sinh được giải quyết cụ thể trong kế hoạch giáo dục tổng thể của nhà trường.

 

Kế hoạch Học tập và Tài chính là một tài liệu nêu bật các mục tiêu của nhà trường, các chương trình và các nguồn lực sẵn có để đạt được các mục tiêu này.

 

[Từ: HIDOE SCC]

 

Nhấp vào liên kết dưới đây để truy cập:
 

 

Chương trình họp sắp tới
 

  • Cuộc họp SCC dự kiến vào Thứ Tư, ngày 11 tháng 3 lúc 3:30 chiều tại  Phòng họp của Văn phòng Tiểu học Kalei'opu'u

 

Phút


 

Các tập tin:

bottom of page