top of page

QUY TẮC & HƯỚNG DẪN

Sổ Tay Của Trường Tiểu Học Kalei'opu'u cung cấp thông tin chung về các quy tắc, hướng dẫn chung và chính sách của trường chúng tôi. Chúng tôi yêu cầu tất cả phụ huynh / người giám hộ xem lại Sổ tay của Trường Tiểu học Kalei'opu'u cùng (các) con của họ.
 
bottom of page