top of page

PCNC

TRUNG TÂM MẠNG CỘNG ĐỒNG PHỤ HUYNH

 

Trong suốt năm học, tại các sự kiện khác nhau, chúng tôi cần các tình nguyện viên cũng như những người có thể thường xuyên làm tình nguyện viên trong lớp học hoặc trong thư viện. Chúng tôi có nhu cầu ngay về tình nguyện viên thư viện. Nếu bạn có thể bỏ một giờ một tuần hoặc một giờ một ngày, chúng tôi rất muốn nhận được sự giúp đỡ của bạn.

 

Vui lòng liên hệ với Mary Burgess qua email theo địa chỉ:  Mary.Burgess@k12.hi.us , hoặc gọi 675-0266 x286

 

Vị trí và Giờ

 

Tôi đang ở trong phòng làm việc của giáo viên trong Thư viện. Tôi ở đây Thứ Hai, Thứ Ba, Thứ Năm, Thứ Sáu, 7:30 sáng - 2 giờ chiều.

bottom of page