top of page

BAN BULLETIN

Quyen rieng tu
 

Biết các quyền riêng tư của bạn khi chúng áp dụng cho những điều sau:
 

  1. Thông tin hồ sơ sinh viên

  2. Thông tin thư mục

  3. Khảo sát và thu thập thông tin khác

  4. Thông tin tuyển quân

 

Để biết thêm thông tin về các quyền riêng tư của bạn, luật bảo vệ chúng và cách thực hiện các quyền của bạn, hãy liên hệ với quản trị viên trường học của bạn hoặc truy cập  http://bit.ly/FERPAHI

 

Thông báo dành cho Phụ huynh & Hướng dẫn về Quyền riêng tư Thông tin Học sinh tại các Trường Công lập Hawaii - Trực tuyến:  http://bit.ly/FERPAguide

Đính kèm Hướng dẫn Nhanh về Thông tin Sinh viên Privacy.pdf

Đính kèm B Hướng dẫn Thông báo cho Phụ huynh về Quyền riêng tư của Thông tin Học sinh trong Trường Công lập Hawaii.pdf

bottom of page